Students

Universities

Resorts

Cooperations

Trvanie: 3 až 6 mesiacov

Budeš obsluhovať klientov z celého sveta pri Check in a Check out aktivitách. Ak budú potrebovať nejaké informácie, alebo budú mať nejaký problém, budeš im nápomocný a poradíš im.

Stážisti budú taktiež poznať organizáciu týkajúcu sa poznávacích výletov, aby vedeli zákaznikom náležite poradiť.

Stážista sa bude zaoberať:

Bežná prehliadka stavu hotela

Hostia

Príchody a registrácie

Odchody a odhlasovanie sa

Obsadenosť izieb

Booking a rezervácie

Predvídanie neplánovaných situácii

Stážista bude mať rôzne úlohy

 • Poskytovanie presných informácií
 • Vybavovanie zákazníckych požiadavok (parkovanie, bezpečnosť, atď.) osobne, prostredníctvom telefónu, emailu alebo faxom
 • Zmena peňazí
 • Predaj zájazdov
 • Prekladanie dokumentov
 • Vypracovanie turistických príručiek

Stážista bude zároveň vedieť presne zákazníkom účtovať

 • za poskytnutú službu včas a podľa doby odozvy noriem
 • urovnanie hotovostného zostatku na každej zmene smeny
 • tiež zozbieranie získanej hotovosti na recepcii pred uzávierkou

Uskutočňovať rozhovory v oblasti služieb recepcie, zlepšiť si španielsky jazyk, hlavne čo sa týka konextu práce na recepcii.

Možnosti trávenia voľného času?

Ked vykonávaš stáž v zahraničí, ďaleko od tvojho domova, je to skúsenosť na celý život. Na to, aby si z toho vyťažil maximum, je veľmi dôležité chodiť sa v čase tvojho voľna vonku zabaviť ( kluby, zájsť si na dobrú večeru), zamestnať sa rôznymi aktvitami a stretávať miestnych ľudí, ktorí ti pomôžu spoznať miestne tradície. Taktiež môžeš cestovať, navštevovať pamiatky a spoznávať národné kultúrne dedičstvo danej krajiny či regiónu.

Je veľmi dôležité užívať si svoj voľný čas a objavovať nepoznané, aby si sa vyhol smútku za domovom.

Požiadavky:

Plynulé ovládanie angličtiny a španielčiny .

Mnohé z našich destinácii vyžadujú:

 • angličtinu-francúzštinu a španielčinu
 • nemčinu-angličtinu-španielčinu
 • ruštinu-angličtinu-španielčinu

Možnosť práce počas rôznych smien: Ranná- Poobedná -Nočná.

Výhody:

 • Ubytovanie- zabezpečené
 • 3 jedlá denne- zabezpečené
 • Plat od 200 do 300 eur mesačne

Poprípade ešte príspevok naviac (získanie Erazmu)

Požiadaj tu 

How to get the internship ?

Internship Offers